De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. De website ("Website") wordt ter beschikking gesteld door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, een vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1, met bijkantoor in België, te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90, Blok J, met ondernemingsnummer 0451.881.923 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent ("Lidl"). Indien u Lidl als gebruiker van de Website ("Gebruiker" of "u") wenst te contacteren, ga dan naar Contact.

1.2. De huidige gebruiksvoorwaarden voor de Website ("Gebruiksvoorwaarden"), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de ”Privacyverklaring” en de ”Cookieverklaring”) geven u informatie over Lidl en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de Website gebruik kunt maken. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

1.4. Bepaalde acties of aanbiedingen van Lidl, ter beschikking gesteld of aangekondigd op deze Website, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld leeftijdsbeperkingen of beperkingen in de tijd). Deze voorwaarden dienen eveneens te worden geconsulteerd en nageleefd.

2. Doel en inhoud van de Website

2.1. De Website verstrekt informatie over aanbiedingen en promoties van Lidl. Tevens wordt er informatie gegeven over Lidl als onderneming (zoals bijvoorbeeld contactgegevens, een zoekfunctie voor de dichtstbijzijnde Lidl winkel, de geschiedenis van Lidl, en dergelijke meer). Daarnaast kan de Website ook informatie van allerhande aard bevatten, zoals informatie over vacatures, onroerende goederen en recepten.

2.2. Lidl garandeert evenwel geenszins dat deze of andere informatie ter beschikking zal worden gesteld of gehouden en Lidl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving.

3. Aard van de informatie

3.1. De afbeeldingen van producten op deze Website zijn enkel ter illustratie. Hoewel we ons inspannen om producten accuraat af te beelden, kunnen producten of hun verpakking in realiteit afwijken van wat is afgebeeld.

3.2. De informatie over promoties en producten zijn enkel indicatief en zijn onderworpen aan voorraadbeperkingen in de deelnemende Lidl-winkels.

4. Uw gebruik van de Website

4.1. De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de Gebruiker van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken.

4.2. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, "deep link", "robot", of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of om delen van de Website te reproduceren of te beïnvloeden op welke wijze dan ook. Evenmin zal de Gebruiker de kwetsbaarheid van de Website, of enige netwerken geconnecteerd aan de Website, testen noch zal de Gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de Website of enige netwerken teneinde bijvoorbeeld een "Denial of Service" te creëren. De Gebruiker zal de Website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.

4.3. Waar de Website de mogelijkheid zou bieden om content op te laden, gaat de Gebruiker akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven en om algemene principes van goede smaak en zedelijkheid in acht te nemen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Lidl kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

5.2. Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is Lidl niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van Lidl of de communicatie tussen de Website en de servers van Lidl worden aangevallen door derden.

5.3. Lidl geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

5.4. Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet vanwege Lidl.

6. Intellectuele eigendom

6.1. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Lidl. Mogelijks zijn deze eigendom van derde partijen, en dient de toestemming van dergelijke partijen te worden bekomen.

7. Wijzigingen

7.1. Lidl behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de Website gebruik maakt. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in april 2015.

7.2. Nieuwe informatie op de Website wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

8. Links

8.1. De Website kan hyperlinks of enig ander mechanisme bevatten dat verwijst naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder de controle van Lidl en deze kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch betekent de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing dat Lidl akkoord zou gaan met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.

9. Verwerking van persoonsgegevens en cookies

9.1. We verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met wat is bepaald in onze Privacyverklaring. Gelieve deze verklaring aandachtig na te lezen aangezien deze belangrijke bepalingen bevat voor de Gebruiker.

9.2. Bovendien wordt op de Website gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

10. Niet-geldigheid van bepalingen

10.1. Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

11. Afzien van rechten

11.1. Indien Lidl bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de Gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat Lidl afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.

12. Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1. Indien u klachten heeft, dan horen we het graag eerst van u. Lidl wil graag proberen om enige ontevredenheid weg te werken en tracht, daar waar mogelijk, steeds een minnelijke oplossing te bewerkstelligen. U kan ons hierover steeds Contacteren.

12.2. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.