De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs

Privacyverklaring

Gegevensbescherming op www.dekeukenvanlidl.be
(Versie 1.2; toestand 25.08.2020)

Gegevensbeschermingsbepalingen

Het verheugt ons dat u belangstelling hebt voor de gegevensbescherming op onze website.  Wanneer u onze website bezoekt, willen wij dat u zich op uw gemak en veilig voelt, en dat u onze uitvoering van de gegevensbescherming als klantgericht kwaliteitskenmerk ervaart.

De volgende privacyverklaringen lichten u in over de aard en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door Lidl Belgium GmbH & Co. Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks met uw persoon gelinkt moeten worden resp. gelinkt kunnen worden. Als wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming dient meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Overzicht

De gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG kan in wezen in twee categorieën onderverdeeld worden:

 • Ten behoeve van de afhandeling van de overeenkomst worden alle gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met Lidl Belgium GmbH & Co. KG verwerkt. Zijn er ook externe dienstverleners bij de afhandeling van de overeenkomst betrokken, bv. logistieke bedrijven, informatiebureaus of betaaldienstverleners, dan worden uw gegevens in de telkens vereiste omvang aan deze laatste doorgegeven en door deze laatste voor een bepaald doel verwerkt.
 • Bezoekt u de website van Lidl Belgium GmbH & Co. KG dan worden verschillende gegevens tussen uw eindapparaat en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. De op deze manier verzamelde gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw eindapparaat te tonen.

2. Bezoek aan onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:
Bezoekt u onze website dan zal de op uw eindapparaat aangewende browser automatisch en zonder uw toedoen

 • het IP-adres van het oproepende internetcompatibele apparaat,
 • de datum en het uur van het bezoek, 

 • de naam en de URL van de opgevraagde bestanden, 

 • de website/applicatie van waaruit het bezoek gebeurde (referrer-URL),
 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw internetcompatibele computer
 • de naam van uw internetprovider

naar de server van onze website sturen voor tijdelijke opslag in een zogenaamde log-file voor de volgende doeleinden:

 • het waarborgen van een vlekkeloze verbinding,
 • het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

Indien u in uw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van uw eindapparaat heeft ingestemd met de zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om u individuele services die op uw huidige locatie betrekking hebben (bv. de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal) te kunnen aanbieden. Wij verwerken uw op deze manier verwerkte locatiegegevens uitsluitend voor deze functie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven opgesomde doeleinden van de gegevensverwerking.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Het doorgeven van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

De gegevens worden voor een periode van maximum 3 maanden bewaard en daarna automatisch gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw  gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard. Beëindigt u het gebruik van onze website, dan worden de geolokalisatiegegevens gewist.

3. Contactformulier/ E-mailcontact/ Telefonische oproepen/ Vragen van klanten

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Persoonsgegevens die u ons bij het invullen van contactformulieren, telefonisch of via e-mail bezorgt, behandelen wij vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor een bepaald doel, om uw aanvraag te verwerken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons en uw gelijklopend (rechtmatig) belang bij deze gegevensverwerking vloeit hierbij voort uit het doel uw vragen te beantwoorden, eventuele bestaande problemen op te lossen en zodoende uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te verkrijgen en te bevorderen.

Als u aan een van onze klantenenquêtes deelneemt, gebeurt dit op louter vrijwillige basis. Bij deze anonieme bevraging worden geen gegevens bewaard die conclusies over de deelnemer aan de bevraging mogelijk maken. Alleen de datum en het tijdstip van uw deelneming worden bewaard. Alle persoonlijke inlichtingen die u bij het beantwoorden van onze enquête geeft, worden beschouwd als vrijwillig verstrekt en overeenkomstig de AVG bewaard. Gelieve in de vrije tekstvelden geen namen of dergelijke te noemen die conclusies over u of andere personen zouden mogelijk maken. In het geval dat u een toestemmingsverklaring in het kader van een klantenenquête hebt gegeven, is artikel 6 lid 1 letter a) AVG de rechtsgrondslag voor de op de toestemming gebaseerde gegevensverwerking. Als er in het kader van een klantenenquête er toestemmingen van u kenbaar zijn gemaakt, hebt u de mogelijkheid om deze toestemmingen te allen tijde met gevolgen in de toekomst in te trekken. In de speciale beginselen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende klantenenquête is hieromtrent meer geregeld.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Uitzonderlijk worden gegevens in onze opdracht door verwerkers verwerkt. Deze laatste zijn telkens zorgvuldig geselecteerd, worden door ons bovendien gecontroleerd en zijn contractueel volgens artikel 28 AVG verbonden.

Bovendien kan het vereist zijn dat wij uittreksels van uw vraag aan contractpartners (bv. leveranciers bij productspecifieke vragen) ter verwerking van uw vraag doorgeven. In dat geval wordt de vraag van tevoren geanonimiseerd, zodat de derde niet naar u kan verwijzen. Indien in afzonderlijke gevallen het doorgeven van uw persoonsgegevens vereist zou zijn, zullen wij u hierover vooraf inlichten en uw toestemming verkrijgen.

De resultaten van onze klantenenquêtes zullen in principe louter voor interne evaluaties worden gebruikt. Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven als u niet uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven hebt.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens die u ons bij vragen (stimulans, lof of kritiek) via deze website of per e-mail bezorgt, zullen door ons uiterlijk 90 dagen na het gegeven definitieve antwoord gewist resp. geanonimiseerd worden. De ervaring heeft aangetoond dat er in de regel na 90 dagen geen wedervragen op onze antwoorden meer zijn.

In het geval u uw rechten als betrokkene wil doen gelden (zie hieronder), worden uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar na ons laatste antwoord bewaard als bewijs dat wij u uitvoerige informatie hebben verstrekt en dat aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. De bewaartermijn van persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van klantonderzoeken, wordt voorafgaandelijk meegedeeld in het kader van een specifiek klantenonderzoek.

4. Social Listening

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslagen

Naast de informatie die u ons direct via sociale netwerken verstrekt, maken we ook gebruik van de zogenoemde Social Listening om een beeld te krijgen van de perceptie van onze producten en diensten en om eventuele verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Daarbij worden berichten op online platformen (Xing, Facebook e.a.) aan de hand van een zoekopdracht (vb. over een nieuwe productlijn) geanalyseerd. Hierbij worden enkel berichten bekeken die u zelf openbaar ter beschikking heeft gesteld.

De omvang van de verzamelde gegevens wordt in de eerste plaats bepaald door de soort en de inhoud van het overeenkomstige bericht; zo kan het bijvoorbeeld gaan om een post in tekstvorm of een geüploade afbeelding. In sommige gevallen kan ook de gebruikte User-ID relevant zijn, wanneer Lidl hulp wil bieden bij eventuele problemen. Wij krijgen ook gedeeltelijk informatie over de reikwijdte van de desbetreffende berichten van de betrokken platformbeheerders.

Juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Social Listening is Art. 6 lid 1 letter f van de AVG, omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben in openbare berichten mogelijke tekortkomingen van onze producten en diensten te herkennen en hier adequaat op te kunnen reageren.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers

De persoonsgegevens die in het kader van Social Listening worden verwerkt, worden niet aan externe derde partijen doorgegeven.

Bewaartermijn/Criteria voor vastlegging bewaartermijn:

De relevante gegevens worden door Lidl niet permanent opgeslagen, maar worden alleen doelgericht geanalyseerd met het oog op eventueel noodzakelijke tegenmaatregelen.

5. Kansspelen en wedstrijden

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

U hebt de mogelijkheid om op onze site vanuit onze Newsletter of via de Lidl-app aan verschillende kansspelen deel te nemen. Voor zover er niets anders bepaald is in bijzondere gegevensbeschermingsbeginselen van het desbetreffende kansspel, of u ons niet een uitgebreidere uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, worden de in het kader van de deelneming aan een kansspel door u aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van het kansspel (bv. mededeling van de winnaars, inlichten van de winnaars, toesturen van de winst) gebruikt. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van kansspelen is in principe artikel 6 lid 1 letter b) AVG. In het geval van overhandiging van een toestemmingsverklaring in het kader van een kansspel is artikel 6 lid 1 letter a) AVG de rechtsgrondslag voor de op de toestemming gebaseerde gegevensverwerking. Indien in het kader van een kansspel toestemmingen van u kenbaar zijn gemaakt, hebt u de mogelijkheid deze toestemmingen te allen tijde met gevolgen voor de toekomst te herroepen. In de speciale gegevensbeschermingsbeginselen van het desbetreffende kansspel is daarover meer terug te vinden.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Het doorgeven aan derden gebeurt alleen indien dit voor de afhandeling van het kansspel (bv. toesturen van de winst via een logistiek bedrijf) vereist is. Het doorgeven aan derden buiten dit kader sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Na beëindiging van het kansspel en de bekendmaking van de winnaars worden de persoonsgegevens van de deelnemer gewist. De gegevens van de winnaar worden bij materiële winsten voor de duur van de wettelijke waarborgrechten bewaard, om bij een defect eventueel voor een reparatie of een vervanging te kunnen zorgen.

6.Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

 Doeleinden van de gegevensverwerking/Rechtsgrondslag:

Als u met ons een overeenkomst hebt gesloten, beheren wij u als bestaande klanten. In dit geval verwerken wij uw postcontactgegevens buiten de aanwezigheid van een concrete toestemming, om u via deze weg informatie over nieuwe producten en diensten te bezorgen. Uw e-mailadres verwerken wij om u buiten de aanwezigheid van een concrete toestemming, informatie voor eigen, soortgelijke producten te bezorgen.

Met uw toestemming registreren wij uw gebruiksgedrag op de door ons beheerde websites en de door ons verzonden Newsletters. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder in welke gebieden u vertoeft en welke links u daar activeert. Wij maken daarmee gepersonaliseerde gebruiksprofielen toegewezen aan uw persoon en/of e-mailadres, om een eventuele reclamemededeling door Lidl Belgium GmbH & Co. KG in de vorm van een newsletter, on-site reclamespots en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en om ons website-aanbod te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de voornoemde verwerkingen is telkens artikel 6 lid 1 letter f) AVG resp. in aanwezigheid van een overeenkomstige toestemming, artikel 6 lid 1 letter a) AVG. De verwerking van gegevens van bestaande klanten voor eigen reclamedoeleinden resp. voor reclamedoeleinden van derden dient als rechtsbelang te worden beschouwd.

Recht van bezwaar

Tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden kunt u te allen tijde gratis, voor het desbetreffende communicatiekanaal apart, en met gevolgen in de toekomst bezwaar aantekenen. Hiertoe volstaat een e-mail of een brief naar de onder punt 13 genoemde contactgegevens.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Het doorgeven van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als u uw toestemming voor afzonderlijke reclamemaatregelen intrekt of zich verzet tegen bepaalde reclamemaatregelen, zullen uw gegevens uit de overeenkomstige e-mail-distributielijst worden gewist.

Als u bezwaar maakt, wordt het desbetreffende contactadres voor latere reclamegegevensverwerking geblokkeerd. Wij wijzen erop dat het in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk nog tot een verzending van reclamemateriaal kan komen. Dit komt technisch door de nodige doorlooptijd van reclame-advertenties en betekent niet dat wij uw bezwaar niet ter harte nemen. Wij danken u voor uw begrip.

Verzending van de newsletter

Doeleinden van de gegevensverwerking/Rechtsgrondslag:

Op onze website/in onze mobiele applicaties/mobiele applicaties van partnerbedrijven en via ebedded frames op onze sociale media aanwezigheid bieden wij u de mogelijkheid u aan te melden voor onze newsletter. Wanneer u met het ontvangen van onze newsletter hebt ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres en eventueel uw naam voor het toesturen van (indien mogelijk individuele) informatie over producten, acties, en nieuwigheden uit het filiaal- en onlineshopaanbod, alsook voor enquêtes over klanttevredenheid. Wij bewaren en verwerken deze gegevens ten behoeve van de verzending van de newsletter.

De inhoud van de newsletter omvat acties (aanbiedingen, kortingacties, wedstrijden, enz.) alsook goederen en diensten van de Lidl-filialen in België van Lidl Belgium GmbH & Co. KG (www.lidl.be, www.lidl-shop.be, www.dekeukenvanlidl.be).

Met uw toestemming registreren wij uw gebruiksgedrag op de onder www.lidl.be aangesloten websites, mobiele apps alsook newsletters van Lidl Belgium GmbH & Co. KG (www.lidl.be, www.lidl-shop.be, www.dekeukenvanlidl.be) De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder, op welke gebieden van de desbetreffende website, mobiele app resp. newsletter u zich ophoudt, en welke links u daar activeert. Daarbij worden gepersonaliseerde gebruiksprofielen met verwijzing naar uw persoon en/of e-mailadres gemaakt, om een eventuele reclamemededeling, in het bijzonder in de vorm van newsletters, on-site-reclame en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en om het website-aanbod te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van de verzending van newsletters is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 a) AVG.

Om er zeker van te zijn dat er bij het invoeren van het e-mailadres geen fouten insluipen, maken wij gebruik van het zogenaamde Double-Opt-In-procédé: nadat u uw e-mailadres in het login-veld hebt ingevoerd, sturen wij u een bevestigingslink. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres in onze distributielijst opgenomen.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de newsletter of voor het maken van gepersonaliseerde gebruiksprofielen te allen tijde met gevolgen in de toekomst intrekken, bv. indien u zich uit de newsletter schrapt. De link naar de logout-pagina vindt u aan het eind van elke newsletter. De intrekking leidt tot het wissen van de verzamelde gebruikersgegevens.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Als voor de verzending van de newsletter externe verwerkers worden ingeschakeld, zijn deze laatste volgens artikel 28 AVG contractueel verbonden.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als u uw toestemming met de ontvangst van de Lidl newsletter intrekt, zullen uw gegevens uit de overeenkomstige e-maildistributielijst worden gewisten zullen uw gegevens niet meer gebruikt worden voor dit doeleinde.

Uw gegevens worden vervolgens na zes maanden verwijderd uit de betreffende mailinglists. Bij het inschrijven op de newsletter van een socialemediasite zijn aanvullend de bepalingen inzake gegevensbescherming van de exploitant van de betreffende socialemediasite van toepassing.

8. Gebruik van cookies en soortgelijke technieken om gebruiksgegevens te verwerken

Verantwoordelijke entiteiten voor en doeleinden van gegevensverwerking/rechtsgrondslagen:

Wij, Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90, blok J 9820 Merelbeke, België, zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingsactiviteiten in het kader van het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen onder www.lidl.be.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden geplaatst wanneer u onze websites bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere soorten malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die betrekking heeft op het specifieke apparaat dat u gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks geïnformeerd worden over uw identiteit.

Het gebruik van cookies en andere technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens dient de volgende doeleinden, afhankelijk van de categorie van cookie of andere techniek:

·      Technisch noodzakelijk: dit zijn cookies en soortgelijke methoden zonder welke u geen gebruik kunt maken van onze diensten (bijv. om onze website/functies die u hebt aangevraagd correct weer te geven)

·      Voorkeuren: deze technologieën stellen ons in staat om rekening te houden met uw werkelijke of veronderstelde voorkeuren voor het gebruiksgemak van onze websites. Zo laten uw voorkeuren ons bijvoorbeeld toe om onze webpagina's in een voor u geschikte taal weer te geven. Verder helpt het ons ook om te voorkomen dat we u producten tonen die mogelijk niet beschikbaar zijn in uw omgeving.

·      Statistieken: deze technologieën laten ons toe om anonieme statistieken te verzamelen over het gebruik van onze diensten, zodat we deze op uw behoeften kunnen afstemmen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze websites nog beter kunnen aanpassen aan de gewoontes van de gebruikers.

·      Marketing: hiermee kunnen we u op basis van de analyse van uw gebruikspatroon voor u geschikte reclamecontent tonen. In dit kader kan uw gebruikspatroon ook via verschillende websites, browsers of eindapparaten worden gevolgd met behulp van een gebruikers-ID (unieke identificatiecode).

Een overzicht van de informatie over de gebruikte cookies en andere technieken, met inbegrip van het respectieve verwerkingsdoel, de bewaartermijn en de eventueel betrokken derden, vindt u hier.[EDK1] 

In het kader van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens worden, afhankelijk van het doel, met name de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

Technisch noodzakelijk:

·        Gebruikersinvoer om de input over meerdere subpagina's te onthouden (bijv. om uw voorkeurswinkel in de Lidl Store Finder te selecteren);

·        Authenticatiegegevens om een gebruiker na registratie te identificeren en zo bij verdere bezoeken toegang te krijgen tot geautoriseerde inhoud

·        Beveiligingsgerelateerde incidenten (bijv. detectie van meerdere mislukte aanmeldingspogingen):

·        Gegevens voor het afspelen van multimediacontent (bijv. afspelen van door de gebruiker geselecteerde (product)video's).

Voorkeuren:

·        Aanpassingsinstellingen van de gebruikersinterface die niet zijn gekoppeld aan een permanente identificatie (bijv. de actieve taalkeuze of de specifieke weergave van zoekopdrachten of kaarten in de winkelzoeker)

Statistieken:

·        Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze websites. Deze omvatten in het bijzonder:

  o   browsertype/-versie;

  o   het gebruikte besturingssysteem;

  o   de referrer-URL (de website die u voor de onze bezocht);

  o   hostnaam van de computer waarmee u zich toegang verschaft (IP-adres);

  o   tijdstip van het serververzoek;

  o   persoonlijke gebruikers-ID; en

  o   getriggerde gebeurtenissen op de website (browsingpatronen).

·        Het IP-adres wordt regelmatig geanonimiseerd, zodat het over het algemeen niet naar uw persoon kan terugleiden.

·        Wij combineren de gebruikers-ID alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met andere gegevens van u (bijv. naam, e-mailadres, enz.) (zie bijv. paragraaf 12 van deze gegevensbeschermingsverklaring). Louter op basis van de gebruikers-ID zelf kunnen wij geen conclusies trekken over uw persoon.

Marketing:

·        Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten in het bijzonder:

  o   IP-adres;

  o   individuele gebruikers-ID;

  o   potentiële productinteresses;

  o   getriggerde gebeurtenissen op de website (browsingpatronen).

·        De IP-adressen worden regelmatig geanonimiseerd, zodat ze over het algemeen niet naar uw persoon kunnen terugleiden.

·        Wij combineren de gebruikers-ID alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met andere gegevens van u (bijv. naam, e-mailadres, enz.) (zie bijv. paragraaf 6 van deze gegevensbeschermingsverklaring). Louter op basis van de gebruikers-ID zelf kunnen wij geen conclusies trekken over uw persoon. Waar gepast, delen wij de gebruikers-ID en de bijbehorende gebruiksprofielen met derden via aanbieders van advertentienetwerken.

De wettelijke basis voor het gebruik van gemaks-, statistische en marketingcookies (en soortgelijke technieken) is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, a), van de AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies (en soortgelijke technieken) is artikel 6, lid 1, b), van de AVG, d.w.z. dat wij uw gegevens verwerken om onze diensten te verlenen in de loop van de initiëring of uitvoering van het contract.

U kunt uw toestemming tegenover alle door u goedgekeurde ontvangers (d.w.z. behalve ons ook Lidl Belgium GmbH & Co. KG) te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken/aanpassen, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan wordt aangetast. Klik hier om uw voorkeuren in te stellen. U kunt eenvoudig en makkelijk uw toestemming voor bepaalde verwerkingsdoeleinden intrekken door het betreffende vinkje te verwijderen.

Op onze websites nemen we regelmatig ook inhoud van partnerbedrijven op. Meer informatie over deze partnerbedrijven vindt u in deel 14 van deze gegevensbeschermingsverklaring. In het kader van dergelijke opgenomen inhoud kunnen onze partners op eigen verantwoordelijkheid gebruikmaken van hun eigen cookies en, indien nodig, toestemming verkrijgen. Niettegenstaande het feit dat deze cookies om technische redenen ook in het bovengenoemde informatieoverzicht zijn opgenomen, hebben wij geen toegang tot deze cookies en zijn wij niet (mede)verantwoordelijk voor de desbetreffende gegevensverwerkingsactiviteiten. Dit heeft betrekking op de cookies van de volgende partners: Qualifio. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van deze partners.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens maken wij gebruik van gespecialiseerde dienstverleners, met name uit de sector van de online marketing. Deze dienstverleners verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers. Zij worden telkens zorgvuldig geselecteerd en krijgen bepaalde contractuele verplichtingen opgelegd in overeenstemming met artikel 28 van de AVG. Alle bedrijven die in onze cookiebepalingen als dienstverlener zijn opgenomen, treden voor ons op als verwerker, tenzij zij aan het begin van deze paragraaf als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke genoemd werden.

Voor zover dit door uw toestemming wordt gedekt, worden uw gegevens ook verzameld zoals hierboven beschreven door Lidl Belgium GmbH & Co. KG als afzonderlijke of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Indien u toestemming hebt gegeven voor een verwerking voor marketingdoeleinden, kunnen wij uw gebruikers-ID en de bijbehorende gebruikersprofielen via aanbieders van advertentienetwerken met derden delen.

Bewaartermijn/criteria om de bewaartermijn te bepalen:

U kunt de bewaartermijn voor cookies in onze cookiebepalingen terugvinden. Als in de kolom “Afloop” “persistent” vermeld wordt, wordt de cookie permanent opgeslagen totdat de desbetreffende toestemming wordt ingetrokken.

9. Herroepings- / opt-outmogelijkheid

Naast de in punt 8 vermelde opties, kunt u de in punt 8 toegelichte targetingtechnologieën tevens uitschakelen door middel van een aangepaste cookie-instelling in uw browser. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde of alle cookies weigeren. Houd er echter rekening mee dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

10. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de onder punt 12 getoonde verwerkingen geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers met vestiging buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De onder punt 12 genoemde verwerkingen veroorzaken een gegevensoverbrenging naar de server die door aanbieders van tracking- resp. targetingtechnologieën in onze opdracht werken. Deze servers bevinden zich gedeeltelijk in de VS (details daarover kunt u vinden in de desbetreffende verklaringen over de concrete ontvangers). De gegevensoverbrenging gebeurt op basis van de zogenaamde modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

11. Geïntegreerde inhoud derden

We hebben YouTube-video’s in onze website geïntegreerd, die op http://www.YouTube.com opgeslagen zijn en rechtstreeks vanop onze website afgespeeld kunnen worden. Deze zijn allemaal opgenomen in de “geavanceerde gegevensbeschermingsmodus” d.w.z dat geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube overgedragen worden als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de gegevens doorgestuurd. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed. Meer informatie over het doeleinde en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over de hiermee samenhangende rechten en de opties om uw privacy te beschermen. Adres en privacyverklaring van YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=nl.  

12. Bing Maps

Deze website maakt gebruik van de diensten van Bing Maps. Daarmee kunnen we interactieve kaarten rechtstreeks weergeven op de website en kunt u de kaartfunctie gebruiken om bijvoorbeeld gemakkelijk een Lidl-vestiging in uw buurt te vinden.

We gebruiken Bing Maps om ons onlineaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren en om ervoor te zorgen dat u de op de website vermelde locaties gemakkelijk kunt terugvinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Door onze website te bezoeken, wordt de aanbieder van Bing Maps, Microsoft Corporation, erover geïnformeerd dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt geopend. Om de functies van Bing Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken in het kader van de internetcommunicatie. Dat gebeurt doorgaans op een server van Microsoft in de VS.

Wij hebben geen invloed op de concrete gegevensverwerking door Bing Maps. Raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door Bing Maps. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen. Adres en privacyverklaring van de aanbieder van Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

13. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking alsook contactgegevens van de bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming

Deze bepalingen over gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90 Gebouw J, 9820 Merelbeke  (“Verantwoordelijke“) en voor de website www.lidl.be De bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG is op het bovengenoemde adres, ter attentie van de data protection officer, resp. op privacy@lidl.be bereikbaar.

14. Privacyverklaring handelspartners

14.1 Contractuele relaties met zakenpartners

De volgende privacyverklaring geldt voor u als u ons als zakenpartner contacteert, als er contractuele onderhandelingen met ons lopen en/of als er contractuele afspraken met ons bestaan en er in deze context gegevens van natuurlijke personen verwerkt worden. Als wettelijke grondslag dienen de geldende wettelijke bepalingen in verband met de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27/04/2016. Welke persoonsgegevens precies verwerkt worden, is afhankelijk van de overeengekomen diensten. Daarom zullen niet alle onderdelen van deze privacyverklaring voor u relevant zijn.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens en welke categorieën van persoonsgegevens gebruiken we? We verzamelen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk bij uzelf. Het kan echter ook nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken die we van andere ondernemingen, overheden of andere derden, bv. bureaus voor kredietinformatie, belastingdiensten e.d. ontvangen. Hieronder kunnen ook persoonsgegevens vallen die wij via onze meldingskanalen voor mogelijke compliance-inbreuken of in het kader van compliance-onderzoeken ontvangen. Relevante persoonsgegevens kunnen zijn: persoonlijke gegevens (bv. voor- of familienaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats alsook nationaliteit), legitimatie- en authenticatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, identiteitsgegevens, kopie van de handtekening), gegevens in het kader van onze zakenrelatie (bv. betalingsgegevens, gegevens over opdrachten), gegevens over de kredietwaardigheid, gegevens over de vennootschaps- en eigendomsstructuur, foto’s en video-opnames (bv. bij leveringen) alsook andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën. U kunt steeds kiezen of u per e-mail of via de post met ons wilt communiceren. De communicatie per e-mail is om technische redenen in bepaalde omstandigheden niet gecodeerd.

14.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 sub b AVG)

De doeleinden van de gegevensverwerking vloeien voort uit de implementatie van precontractuele maatregelen die voorafgaan aan een contractuele zakenrelatie en uit het nakomen van de verplichtingen uit het afgesloten contract.

Als u een contract met ons sluit door middel van een elektronische handtekening, verwerken wij de daarmee verband houdende gegevens (incl. uw e-mailadres, IP-adres, de tijdstippen waarop u het betreffende contractdocument hebt bewerkt). Het is ook mogelijk om bepaalde contracten te ondertekenen met een zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening. In dat geval verwerken wij naast de eerdergenoemde gegevens tevens de certificaatgegevens van uw handtekening. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle betrokkenen bij de goedkeuring en ondertekening van het contract.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 sub c AVG)

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn in individuele gevallen gebaseerd op wettelijke bepalingen. Tot deze wettelijke plichten behoren bv. het nakomen van bewaar- en identificatieverplichtingen, bv. in het kader van de anti-witwasrichtlijnen, fiscale controle- en meldingsplichten en de gegevensverwerking in het kader van aanvragen van autoriteiten.

Om gerechtvaardigde belangen te behartigen (art. 6 lid 1 sub f AVG)

Het kan nodig zijn de door u doorgegeven persoonsgegevens te verwerken op een manier die verder gaat dan de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst. De gerechtvaardigde belangen zijn hier met name: geschikte zakenpartners selecteren, zich beroepen op wettelijke rechten, schadeclaims tegengaan, toegangscontroles, compliance-inbreuken onderzoeken, misdrijven verhinderen en schade afwikkelen die uit de zakenrelatie ontstaat. Bij het afsluiten van overeenkomsten verzamelen wij gegevens over uw kredietwaardigheid bij bureaus voor kredietinformatie om de bovengenoemde gerechtvaardigde interesses te behartigen. De gegevens van bureaus voor kredietinformatie over de solvabiliteit gebruiken we om de kredietwaardigheid te controleren. De kredietinformatiebureaus slaan gegevens op die zij bijvoorbeeld van banken of ondernemingen ontvangen hebben. Onder deze gegevens vallen in het bijzonder naam, voornaam, geboortedatum, adres en informatie over het betaalgedrag. Informatie over de gegevens die over u opgeslagen zijn, kunt u direct bij deze bureaus voor kredietinformatie opvragen.

14.3 Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Binnen ons bedrijf hebben de afdelingen die deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen of om de gerechtvaardigde belangen te behartigen, toegang tot de door u meegedeelde gegevens. In het kader van de contractuele betrekkingen schakelen we ook verwerkers of dienstverleners in die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens. Hierbij wordt contractueel verzekerd dat de richtlijnen inzake gegevensbescherming nageleefd worden. De gegevens kunnen bovendien doorgestuurd worden naar andere vennootschappen binnen de Schwarz Groep om te voldoen aan contractuele verplichtingen.

14.4 Bewaartermijn/criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn

De persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken. Met name de wettelijke bewaarplichten uit het Wetboek Economisch Recht en de fiscale wettelijke bepalingen, die een bewaarplicht van 10 jaar voorzien, zijn hierbij relevant.

14.5 Verplichting om gegevens te verstrekken

In het kader van onze zakenrelatie moet u die persoonsgegevens delen die voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakenrelatie en voor de vervulling van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen nodig zijn, alsook gegevens die we omwille van gerechtvaardigde belangen mogen of wettelijk gezien moeten verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we doorgaans niet in staat zijn, een zakenrelatie met u aan te gaan.

14.6 Overdracht van gegevens naar derde landen

Indien we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), gebeurt dit uitsluitend indien de Europese Commissie bevestigd heeft dat het derde land over een redelijk niveau van gegevensbescherming beschikt, indien met de gegevensontvanger een redelijk niveau van gegevensbescherming overeengekomen is (bv. d.m.v. modelcontractbepalingen van de EU) of als u daarvoor uw toestemming gegeven hebt.

14.7 Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke evenals contactgegevens van de data protection officer van de onderneming.

De bevoegde dienst is de onderneming waarmee u een zakenrelatie begint of heeft.

In het geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken ontvangt u de relevante informatie van de bevoegde dienst waarmee u een zakelijke relatie aangaat of onderhoudt. De desbetreffende onderneming is tevens verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de AVG.

Als u nog vragen heeft over het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de data protection offcier van de respectieve bevoegde dienst.

Bij zakenrelaties met Lidl Belgium GmbH & Co kunt u de data protection officer contacteren via privacy@lidl.be.

14.8 Bevoegde dienst

De bevoegde dienst is de onderneming waarmee u een zakenrelatie begint of heeft.

14.9 Heeft u nog vragen?

Contactgegevens van de Data protection officer: E-mail: privacy@lidl.be Adres: Lidl Belgium GmbH & Co. KG t.a.v. Data protection officer Guldensporenpark 90 Blok J 9820 Merelbeke

15 Uw rechten als betrokkene

15.1 Overzicht

Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een toestemming gebeurt, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming met werking voor de toekomst in te trekken.

Naast het recht op herroeping van de door u aan ons gegeven toestemmingen beschikt u mits vervulling van de desbetreffende wettelijke vereisten ook over de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens volgens artikel 15 AVG,
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens of op vervollediging van onvolledige gegevens volgens artikel 16 AVG,
 • Recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen gegevens volgens artikel 17 AVG, 

 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens volgens artikel 18 AVG,

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG,
 • Recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG

Lidl verbindt zich ertoe onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek met betrekking tot een van onderstaande rechten te antwoorden op uw verzoek. Uw verzoek wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat uw aanvraag volledig is, dit houdt ook in dat wij van u een identiteitsbewijs verkregen hebben of dat wij op een andere manier zekerheid hebben gekregen van uw identiteit. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden. In dat geval stellen wij u in elk geval zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek in kennis van dergelijke verlenging.

In het geval Lidl uw persoonsgegevens niet van uzelf heeft verkregen, verstrekt Lidl de informatie over de bij Lidl opgeslagen persoonsgegevens binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens (artikel 14 AVG).

15.2 Recht op informatie volgens artikel 15 AVG

U hebt het recht, volgens artikel 15 lid 1 AVG, om op verzoek gratis informatie over de bij ons over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. Deze informatie omvat in het bijzonder:

 • De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • De ontvangers resp. de categorieën van ontvangers tegenover wie uw persoonsgegevens geopenbaard werden of nog geopenbaard zullen worden;
 • De geplande duur van de bewaring van uw persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vaststelling van de bewaarperiode;
 • Het bestaan van een recht op informatie of wissen van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijken of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;
 • Het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid;
 • Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden;
 • Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in die gevallen – significante informatie over de betrokken logica, alsook de draagwijde en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Worden persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven, dan hebt u het recht voorgelicht te worden over de passende waarborgen volgens artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

15.3 Recht op correctie volgens artikel 16 AVG

U hebt het recht om van ons onmiddellijk de correctie van uw onjuiste persoonsgegevens te vragen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te vragen.

15.4 Recht op wissing volgens artikel 17 AVG

U hebt het recht om van ons te vragen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist om een van de volgende redenen:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op andere wijze verwerkt werden;
 • U trekt de toestemming in waarop de verwerking volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) AVG steunde, en er zijn geen andere rechtsgrondslagen voor de verwerking;
 • U dient volgens artikel 21 lid 1 of lid 2 AVG bezwaar in tegen de verwerking, en er zijn in het geval van artikel 21 lid 1 AVG geen prioritaire rechtmatige redenen voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • De wissing van de persoonsgegevens is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten door het informatiebedrijf volgens artikel 8 lid 1 AVG verzameld.

Voor zover wij de persoonsgegevens openbaar gemaakt hebben en verplicht zijn ze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen om de derden die uw gegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u van die gegevens ook het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens wenst.

15.5 Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te vragen wanneer aan een van de volgende vereisten is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u bestreden;
 • De verwerking is onrechtmatig en u vraagt in plaats van het wissen de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig, de betrokkene echter heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 AVG, zo lang nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokken persoon.

15.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons bezorgd hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder daarbij door ons gehinderd te worden, indien

 • De verwerking berust op een toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) of op een overeenkomst volgens artikel 6 lid 1 letter b) AVG,
 • De verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces verloopt.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid hebt u het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke overgedragen worden, voor zover dit technisch haalbaar is.

15.7 Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze gegevensbeschermingsbepalingen beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG verwerkt worden. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden gericht bijzonder recht van bezwaar (zie hierboven meer bepaald punten 9 en 11.6), zijn wij volgens de AVG alleen verplicht tot realisatie van een dergelijk algemeen bezwaar wanneer u ons hiervoor zwaarwegende redenen opgeeft, bv. een mogelijk levensgevaar of gevaar voor de gezondheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid u te wenden tot de voor Lidl Belgium GmbH & Co. KG bevoegde toezichthoudende autoriteit of de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG

15.8 Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art. 77 AVG)

U hebt daarenboven te allen tijde het recht om beroep in te stellen bij de bevoegde toezichtende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt zich hiervoor tot de toezichthoudende autoriteit van het land wenden waar u uw woonplaats hebt of tot de toezichthoudende overheid van het land waarin de verantwoordelijke zijn vestiging heeft.

15.9 Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering (artikel 22 AVG)

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

Het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;

Het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;

Het berust op uw uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

15.10 Contactpersoon bij vragen of voor het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten

Bij vragen over de website of voor het uitoefenen van uw rechten bij de verwerking van uw gegevens (gegevensbeschermingsrechten) kunt u zich tot onze klantenservice wenden:

https://service.lidl.be/SelfServiceBE

15.11 Contactpersoon bij vragen over de gegevensbescherming

Hebt u nog vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u zich tot de bedrijfsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking wenden: privacy@lidl.be. De volledige contactgegevens van de Data protection officer vindt u onder punt 13 in het eerste deel.